KATEGORİLER

TürkBüro Sen İle İçişleri Bakanlığı GYS Sınavı İçin Yürüttüğümüz Çalışma

1.ASK Yayınları ile TürkBüro Sen; “İçişleri Bakanlığında Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavlarına yönelik “Konu Anlatımlı Soru Bankası” kitabının hazırlanması, basımı ve dağıtımı anlaşması yapılmıştır.

2.Bu kapsamda; aşağıda belirtilen konulardan oluşan Görevde Yükselme Konu Anlatımlı Soru Bankası Kitabı hazırlanarak teslim edilmiştir.05.07.2021

Türkçe ve Dilbilgisi

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi    

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası   

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu    

5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların KarşılanmasıHakkında Kanun

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu  

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (65-72’nci Maddeler)  

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu    

6701 Sayılı Türk İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu     

6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu      

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği  

İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği 

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar  Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara  Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu  

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu İle Yönetmeliği                

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (İçişleri Bakanlığı Bölümü)           

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ile Yönetmeliği 

3070 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 

Devlet Memuru Disiplin Yönetmeliği  

İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun 

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ile Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik  

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik   

7201 Sayılı Tebligat Kanunu   

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu         

2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu   

Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış Ve Kullanılamayacak  Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul Ve Esaslarını Gösterir Yönetmeliği 

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 

Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kuruluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ile Yönetmeliği 

Adres Kayıt Sistemini Yönetmeliği 

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 

Evlendirme Yönetmeliği 

Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin Yönetmelik 

Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik 

Kimlik Paylaşım Sistemi Yönetmeliği

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik  

Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük

Kaymakam Adayları Yönetmeliği 

Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

5253 Sayılı Dernekler Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma Ve Birleşme İle Köy Kurulması Ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik 

442 Sayılı Köy Kanunu 

İçişleri Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik